سریع تر، راحت تر و در دسترس تر از همیشه
زین پس با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی از طریق پیامک، تعاملی دو سویه با مشتریان عزیزمان خواهیم داشت.
خدمتی جدید از
ربات پاسخگوی پیامکی