کم
متوسط
کم
متوسط
زیاد
زیاد
آسان
سخت
میزان رضایت شما از خدمات دریافتی چقدر بوده ؟
میزان رضایت شما از نحوه پاسخگویی همکاران ما چقدر بوده ؟
ارزیابی شما از نحوه ثبت سفارش در کفش واش چگونه است ؟
بروز رسانی : دوازدهم آبان هزار و چهارصد و دو خورشیدی
تعداد شرکت کنندگان ( نفر )